Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je přece príma.

 1. Identifikační údaje o škole
 2. Charakteristika mateřské školy
 3. Podmínky naší práce
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
 6. Vzdělávací obsah
 7. Evaluace

ZŠ a MŠ Haňovice,příspěvková organizace‘
Haňovice 24,783 21

Projednáno na pedagogické poradě . . . . . . . . . . . .

1.Identifikační údaje o škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Haňovice 24 – příspěvková organizace

 • Adresa: ZŠ a MŠ Haňovice,příspěvková organizace
  Haňovice 24,783 21
 • Telefon: +420 774 456 418
 • Elektronická pošta:
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Obecní úřad Haňovice
 • Personální obsazení: 4 pedagogické pracovnice, 1 provozní pracovnice
 • Ředitelka školy: Mgr. Ivana Králová
 • Vedoucí učitelka: Michaela Šenkýřová
 • Učitelka: Bc. Pavla Bartoňová
 • Učitelka: Renata Němcová
 • Učitelka: Martina Koudelná
 • Asistent pedagoga: Lenka Přikrylová, Bc. Zuzana Calábková
 • Provozní pracovnice: Lucie Bednaříková
 • Organizace školy: dvoutřídní MŠ se 4 pedagogickými pracovnicemi a jednou provozní pracovnicí

2.Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola v Haňovicích jedvoutřídní předškolní zařízení sloužící dětem od 2,5 – 6 let. Nachází se v typizované budově s kapacitou 24 dětí /I. oddělení/ a kapacitou 18 dětí /II. oddělení/. Má ve vztahu k výchovně vzdělávacímu procesu odpovídající podmínky – třída i herna jsou funkčně zařízeny a umožňují realizovat výchovně vzdělávací program.

Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře, odpovídají požadavkům výchovně vzdělávacího programu. Na škole je zřízena dětská i učitelská knihovna, obě jsou pravidelně doplňovány i funkčně využívány.

Škola má k dispozici dostatečně velkou školní zahradu, jejíž zařízení plně vyhovuje pohybovým aktivitám dětí. Strava je zajištěna. Obědy + svačinky se dováží ze ŠJ Studentů Litovel.

O děti pečují čtyři pedagogické pracovnice, dvě asistentky pedagoga a jedna provozní pracovnice.

Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině, je součástí obce, ve které se nachází. Proto spolupracuje s rodinou, představiteli obce i ZŠ v Haňovicích. Vhodným vedením dětí se snaží co nejvíce ulehčit přechod z mateřské školy do základní školy – vedením dětí k samostatnosti, odpovědnosti, zdravému sebevědomí, k získávání vhodných vlastností a dovedností. Pokud je třeba, pomůže rodičům vyhledat odbornou pomoc při péči o děti. Hodnocení dětí provádí nejen na základě výkonů, ale především na základě vynaloženého úsilí.

Z historie a současnosti mateřské školy

Mateřská škola v Haňovicích byla zřízena v roce 1950 v budově nynějšího sídla zemědělského družstva. Zpočátku patřila pod správu národní školy v Chudobíně a od roku 1955 byla osamostatněna. Vždy v ní pracovala 1 učitelka (od r. 1955 ředitelka) a 1 pěstounka. Časem kapacitou pro 25 dětí nevyhovovala. Roku 1964 byla rozšířena o další místnost, avšak až o 3 roky později mohla být využívána pro dvě oddělení.

Stávající zařízení však vůbec nevyhovovalo po stránce hygienické a tak bylo rozhodnuto o stavbě nové, trojtřídní mateřské školy a školní jídelny. Nová mateřská škola byla slavnostně otevřena 9.9.1979 a zpočátku ji navštěvovalo až 115 dětí z Haňovic a okolních obcí.

Po roce 1989 postupně ubývaly počty dětí a budova mateřské školy začala sloužit i jiným účelům. V patrové budově je nyní ZŠ a ŠD.

Mateřskou školu v Haňovicích navštěvují děti z Haňovic, Myslechovic, v poslední době z Chudobína a někdy i z jiných obcí. V posledních několika letech jsme byli nuceni pro velký zájem a nedostačující kapacitu děti odmítat, proto byla schválena přístavba 2.oddělení ke stávající MŠ a v prosinci 2018 byla dokončena a slavnostně otevřena. Současná kapacita MŠ je stanovena na maximálně 42 dětí. Činnost MŠ je dobře dokumentována ve školní kronice zpracované bývalými ředitelkami.

Do sítě škol předškolních zařízení a školských zařízení jsme byli zařazeni od 1.9.1997. Našim zřizovatelem je obec Haňovice. V roce 2002 byla školská zařízení vedena k získání právní subjektivity a naše MŠ byla přiřazena k ZŠ Haňovice. Statutárním orgánem sloučené ZŠ, MŠ a ŠJ byl od 1.1.2003 pan Mgr. Jiří Němeček, ředitel ZŠ. Od 1.9.2004 tuto funkci zastává paní ředitelka Mgr. Ivana Králová.

3. Podmínky naší práce

Učitelky pracují s dětmi ve věku 2,5 – 6 let v dvojtřídní mateřské škole v době od 6.15 – 16.00 hod. a to podle vlastního vzdělávacího programu s uvolněným režimem dne a prvky alternativního vzdělávání dle vlastního uvážení.

Při své výchovné práci se zaměřují na prožitkové učení, vycházejí z vypracovaného školního vzdělávacího programu, který se bude i nadále během školního roku “vypilovávat” a upřesňovat tak, aby byl pro děti největším přínosem.

Vzdělávací program je rozpracován do týdenních bloků, jejichž realizace, obsah, metody a formy práce vycházejí ze zkušeností, poznatků a spolupráce mezi učitelkami. Toto učení bude založeno na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla v malých skupinkách a individuálně. Děti se každé ráno sejdou a přivítají v ranním kruhu, kde budou seznámeni s náplní celého dne. Vše je uskutečňováno formou tvořivosti a her. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde byly děti maximálně šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti o životě naší mateřské školy.

Materiální vybavení a hygienické podmínky

Mateřská škola sídlí v jednopodlažní budově. V 1.oddělení jsou dvě velké místnosti, šatna a příslušenství. V 2.oddělení je jedna velká místnost, šatna a příslušenství. Třídy využíváme k pracovním činnostem a stravování, slouží jako herna a zároveň jako odpočívárna.

MŠ je vybavena učebními pomůckami a didaktickou technikou – klavírem, dětskými rytmickými nástroji, keyboardem, televizí, magnetofonem, radiomagnetofonem, DVDpřehrávačem a interaktivní tabulí.

Soupis stavebnic – jsou funkční, i když nejsou uskladněny v původních obalech: Vokáčova stavebnice, Seva, Cheva, stavebnice města a vesnice, lego, geomag aj.

Hračky – kočárky, dostatek panenek, nádobíčko, dětský kuchyňský kout, obýváček, zdravotnictví, kadeřnictví, auta, kostky, ZOO, hospodářství, několik hracích koutů, vláček, automobilová dráha… Hračky jsou průběžně kontrolovány a doplňovány. Většinou z nich se mohou děti samy obsloužit.

Nářadí a náčiní pro TV – žíněnky, lavičky, dětská koza, ribstol, švédská bedna, strachový pytel, míče, švihadla, kruhy, gymn. míče, padák, barevné podsedáky, balanční sada…

Pro pobyt venku – pískoviště, průlezky, skluzavka, horolezecká stěna, dřevěný domek, tabule, prohazovací ptáček, provazová prolézačka, houpací hnízdo, koloběžky, odrážedla, auta, velký traktor, tvořítka, lopatky, sítka, kolečka, míče, slunečníky, lavičky.

Dětský nábytek, TV nářadí, hygienické zařízení i lehátka pro odpočinek odpovídají antropometrickým požadavkům i počtu dětí.

Děti se samy svými pracemi podílejí na výzdobě prostředí.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která svým vybavením umožňuje dětem různé aktivity.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů. Pravidelně jsou prováděny kontroly BOZP a revize.

Životospráva

Dětem je 3x denně zajištěno stravování. Strava je plnohodnotná a odpovídá požadavkům zdravé výživy s dostatkem ovoce a zeleniny. Dodržujeme pitný režim. Pravidelný denní režim a řád je přizpůsoben potřebám dětí a aktuální situaci. Respektujeme individuální potřebu aktivity i odpočinku. Zdravotní stav dětí upevňujeme i pobytem na čerstvém vzduchu při vycházkách po okolí nebo při pobytu na školní zahradě. Využíváme ročního období ke specifickým pohybovým činnostem (sáňkování, koupání, sprchování..). Děti přiměřeně oblékáme a tím přispíváme k jejich otužování. S předškoláky se každoročně účastníme plaveckého výcviku.

Psychohygiena

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na počasí (mráz pod 10° C, náledí, silný vítr, hustý déšť,…) podle sezoního počasí i v odpoledních hodinách.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě a venku, ale i v herně v rámci možností.

Předškolním dětem jsou dle situace nabízeny náhradní nespací aktivity ve třídě u jednoho stolečku.

Všechny pracovnice reagují na zájmy a potřeby dětí, dle možnosti se jim snaží vyhovět. Děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy a herny.

Psychosociální podmínky

Snažíme se vytvořit takové prostředí, ve kterém nám všem bude dobře a bezpečně. Všechny děti v MŠ mají stejná práva a povinnosti. Děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci a rozvíjení vzájemné úcty k osobním hodnotám za předpokladu vhodného příkladu.

Děti jsou vedeny k sociální soudružnosti, jsou připravovány na život v multikulturní společnosti a k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit.

Osobní svoboda a volnost je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel chování v MŠ. Snažíme se nenásilnou formou a komunikací navazovat vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Nesnažíme se o nezdravou soutěživost mezi dětmi. Chválíme, povzbuzujeme, podporujeme děti při všech činnostech, vedeme je k samostatnosti, důvěře, toleranci, spolupráci.

Rozvíjíme citovost a citlivost mezi dětmi, vedeme děti k ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné

ochotě pomoci. Děti jsou vedeny k chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi a je jim dobře.

Bezpečnostní opatření při práci s dětmi

 • Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby převzetí od rodičů (zástupců, pověřené osoby) až do doby předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi.
 • Při hře ve třídách dbá, aby si děti klidně hrály, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně.
 • Nesmí dát bez náležitého dohledu dětem nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky.
 • Při tělovýchovných aktivitách dbá na zvýšenou pozornost a bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku.
 • Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, po okraji vozovky, vyhýbá se frekventovaným úsekům. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k němuž používají dětské reflexní vesty. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na silnici, v provozu, v dopravě.
 • Při pobytu na školní zahradě nedovolí dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Musí mít neustále přehled o všech dětech.

Řízení mateřské školy

Naší snahou je vytvořit v mateřské škole ovzduší vzájemné důvěry, úcty a tolerance, solidarity a spolupráce.

Respektujeme odlišné typy osobností, spektrum názorů. Velikou pozornost věnujeme mezilidským vztahům u všech zúčastněných, zvláště pak mezi zaměstnanci a dětmi, učitelkou a rodiči. K dosažení společného cíle sjednotíme všechny zaměstnance, spolupracujeme dále se zřizovatelem, rodiči, ZŠ a s ostatními partnery.

Všechny pracovnice mají vymezeny povinnosti v pracovních náplních a specifických úkolech. Jsou stanoveny cíle, osobní odpovědnost, pravomoci.

Pravidelnou kontrolní činností získává paní ředitelka informace o zaměstnancích a na základě hodnocení je vhodně motivuje pro další práci.

Pitný režim

Příprava čajů školnicí.

Způsob obsluhy: učitelka obslouží mladší děti, starší děti pomáhají. Každé dítě pije z čisté sklenice nebo vlastního hrníčku. Pití je k dispozici v kuchyňce i ve třídách během celého dne.

Otužování

Ozdravná opatření: vzdušné lázně – denně, otužování vodou v letních měsících, sprchování při plaveckém výcviku, pobyt na čerstvém vzduchu, prevence zubního kazu – denní čištění zubů

Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla: lůžkoviny – 1x za 2 týdny

ručníky – 1x týdně

Způsob praní: ručníky a lůžkoviny – vlastní prádelna

4.Organizace vzdělávání

Na počátku docházky dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuální adaptační postup. Režim dne přizpůsobujeme potřebám dětí a vytváříme podmínky pro zdravý růst a individuální a osobnostní rozvoj. Činnosti promýšlíme a organizujeme tak, aby celým dnem vládla pohoda, volnost a klidná atmosféra. Vycházíme při tom ze zájmů, potřeb a možností dětí. Poskytujeme jim pocit bezpečí, porozumění a lásky, respektujeme soukromí. Uspokojováním přirozených potřeb dětí potlačujeme negativní projevy chování (sobectví, nekázeň…).

Zvýšenou pozornost a individuální přístup věnujeme problémovým, odkladovým a integrovaným dětem. V této oblasti spolupracujeme s PPP v Olomouci. Akceptujeme výchovu v rodině, navazujeme na ni a doplňujeme ji.

Dominantní činností v naší mateřské škole je hra. Dětem je dopřán dostatek prostoru pro experimentování. Oceňujeme dětskou tvořivost, aktivitu, samostatnost a individualitu. Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených činností, kombinujeme aktivity, individuální, skupinové i kolektivní formy práce. Vychováváme děti ke kladnému vztahu k prostředí, učíme je šetřit zařízení školy, hračky, práci druhých.

Organizace dne v MŠ

6.15 – 8.30 hod Scházení dětí, ranní hry a činnosti dle vlastní volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti (spontánní i záměrné řízení učení), ve skupinkách a individuálně, ranní kruh, jazykové chvilky, smyslové hry.
8.30 – 8.45 hod Pohybové aktivity – (cvičení, pohybové hry, relaxace…)
8.45 – 9.00 hod Hygiena, svačina
9.00 – 9.30 hod Hrové činnosti podle potřeb a zájmů dětí, řízené činnosti převážně skupinové.
9.30 – 11.30 hod Pobyt venku (vzhledem k tomu, že naše školka se nachází blízko přírody, budeme se snažit dle možností ( povětrnostních…) být co nejvíce venku.
11.30 – 12.15 hod Hygiena, oběd.
12.15 – 12.30 hod Otužování, hygiena.
12.30 – 14.00 hod Spánek, odpočinek (náhradní nespací aktivity – relaxační a oddechové).
14.00 – 14.30 hod Svačina.
14.30 – 16.00 hod Odpolední zájmové činnosti dětí, dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených aktivit. (Pokud možno venku.)

Uvedené časové údaje jsou pouze orientační, přesná doba činností je ovlivněna jejich časovou náročností, situací, potřebami a zájmy dětí. Jsme tu pro děti a jejich radost a štěstí je naším prvořadým úkolem.

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Hlavní cíle a záměry naší práce

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu – to vše na úrovni přizpůsobené věku a možnostem předškolního dítěte.

V návaznosti na obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem jsou hlavními cíli předškolního vzdělávání:

 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Proto chceme

 • položit základy vzdělanosti pomocí her a prožitkového učení
 • zajistit pohodu, spokojenost, příjemné prostředí pro všechny děti
 • rozvíjet vztah k životnímu prostředí, vážit si výsledků lidské práce
 • rozvíjet individuální schopnosti a nadání dětí
 • zlepšovat výslovnost, vyjadřovací a komunikační dovednosti
 • rozvíjet smyslové vnímání jako základ přirozeného poznání
 • naučit děti uplatňovat kulturně společenské návyky
 • posilovat vůli, sebedůvěru a samostatnost dětí

Při realizaci výchovy a vzdělávání bude uplatňována především:

 • hra a to ve všech různých podobách a stupních: smyslová, námětová, didaktická, konstruktivní.
 • dále budou využívány i nové techniky ve výtvarných činnostech a využívány netradiční materiály k rozvíjení tvořivosti.
 • uplatňována motivační činnost – pomocí vycházek, obrazového materiálu knih, hraček, pomůcek, vyprávění.
 • odbourávat přeorganizovanost činnosti, respektovat spontánnost dětí, vymezovat nutné mantinely.
 • zařazovat společné akce – výlety, plavání, divadla, výstavy, karnevaly, soutěžní dny, apod.
 • upřednostňovat prožitkové učení, děti se učí experimentováním a prožitkem.
 • věnovat pozornost vadné výslovnosti.
 • všichni zaměstnanci školy budou usilovat o to, aby děti byly spokojené a šťastné a na pracovišti vládla pohoda. Velkou péči budeme věnovat spolupráci s rodiči a jejich informovanosti prostřednictvím přímého kontaktu, plakátů.

6. Vzdělávací obsah

Tematické bloky směřující k naplňování dílčích cílů stanovených v pěti oblastech Rámcově vzdělávacího programu pro MŠ

 1. Jsem zvídavý (dítě a svět) – začlenění rozvíjení poznání a enviromentální výchovy
 2. Jsem rád na světě (dítě a jeho psychika) – začlenění jazykové, literární, dramatické výchovy a matematické představy
 3. Jsem tvořivý (dítě a společnost) – začlenění výtvarné, pracovní, hudební a estetické výchovy, grafomotoriky
 4. Jsem kamarád (dítě a ten druhý) – začlenění mravní výchovy

Jsem jaký jsem – dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a dítě mimořádně nadané

 1. Jsem zdravý a veselý ( dítě a jeho tělo) – začlenění tělesné výchovy

Tyto oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují, prolínají a vytvářejí společně fungující celek.

Obsah výchovné práce

Obsah výchovně vzdělávacích činností je soustředěn do oblastí, které respektují vývoj dítěte a jeho přirozený život, zrání a učení.

Oblast enviromentální Dítě a svět

Děti získají podvědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí. Budeme posilovat vztah dětí k místu a prostředí kde žijí. Pokusíme se vypěstovat v dětech ochranitelský vztah k živé a neživé přírodě.

 • živá a neživá příroda, ekologie
 • pozorování přírody a jevů v okolí
 • vztah k prostředí v němž žijeme (nebezpečí)
 • experimenty s materiály a surovinami
 • pěstitelské a chovatelské činnosti

Oblast psychologická Dítě a jeho psychika

Zaměříme se na rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích schopností, citů a vůle. Podpoříme kreativitu sebevyjádření. Důraz budeme klást na správnou výslovnost a komunikační dovednosti. Budeme u dětí pěstovat zvídavost a radost z objevování, rozvíjet paměť a smyslové vnímání. Povzbudíme u dětí vztah ke knize. Vytvoříme podmínky pro utváření zdravého sebevědomí a citové samostatnosti.

 • jazykové činnosti – řeč, logopedie
 • rozlišování písmen, číslic
 • rozumové a poznávací schopnosti, představivost, fantazie
 • matematické činnosti
 • sebepojetí, city, vůle

Oblast sociálně – kulturní Dítě a společnost

Pomůžeme dětem zařadit se do života společnosti, do světa kultury a umění. Osvojí si společenské, morální a estetické hodnoty. Budeme rozvíjet schopnosti přizpůsobení se a spolupráce. Zapojíme děti do příprav společenských akcí a oslav. Budeme na děti působit pomocí literatury, hudby a výtvarného umění.

 • výtvarné, hudební a literární činnosti
 • estetické cítění, lidová slovesnost
 • návštěva kulturních a uměleckých míst
 • zvyky, tradice, oslavy

Oblast interpersonální Dítě a ten druhý

Podpoříme utváření kladných vztahů dítěte s okolím, naučíme je respektovat práva druhých, povedeme je k ohleduplnosti. Budeme předcházet projevům násilí, ponižování a sobeckosti. Naopak upevníme toleranci, zdvořilost a vzájemnou pomoc. Povedeme děti k zodpovědnosti za své chování.

 • vztahy k druhým
 • přátelství
 • společenské hry

Oblast biologická Dítě a jeho tělo

Budeme podporovat správný tělesný růst, zlepšovat fyzickou zdatnost, pohybové a manipulační dovednosti a upevňovat zdravé životní návyky. Také budeme dbát na ochranu bezpečnosti, osobní pohody a psychické odolnosti.

 • poznatky o těle, zdraví
 • rozvoj smyslů
 • grafické činnosti – hrubá, jemná motorika
 • tělovýchovné činnosti, hudebně pohybové hry, pohybové hry
 • pracovní činnosti
 • sebeobsluha, hygiene

Výchovné působení bude vázáno na věkové, ale i individuální potřeby jednotlivých dětí a bude prolínat všemi činnostmi během dne.

7. Evaluce

A) Pedagogická oblast

Základní podmínky každého dílčího motivačního bloku:

 1. Vychází ze ŠVP, prožitků dětí, jejich zájmu a pedagogického záměru učitelky.
 2. Přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje prožívání dětí v MŠ.
 3. Umožňuje rozvoj každého jednotlivého dítěte a to ve všech oblastech, na různých úrovních.
 4. Je prostředkem ke vzdělávání dětí, napomáhá jejich osobnímu uvědomění.
 5. Počítá se změnou, pružně reaguje na podněty a přání dětí, rodičů.

Proto činnosti realizované v dílčím tématickém bloku učitelka hodnotí jak z hlediska souladu s rámcovým i školním vzdělávacím programem, tak zejména z pohledu přínosu pro děti, což je nejdůležitějším aspektem a podkladem pro její další práci.

kdo co a jak jak často forma
uč. motivační blokzájem dětí a aktivní spolutvoření obsahu, přínos pro rozvoj skupiny, reakce dětí, co se nezdařilo a proč,návrhy pro příště

přínos jednotlivcům

po skončení námětu

průběžně

poznámky k plánu

poznámky o dětech

uč. integrovaný celekvolba témat, metod, prostředkůpg. přínos, dosažené cíle po skončení integrovaného bloku Písemně
uč. soulad TVP a ŠVPakce školyzapojení rodičů do činností ve třídě

bezpečnost, zdraví, klima, podmínky, organizace

po ukončení integrovaného bloku Ústněpoznámky
uč. rozvoj dětíu každého dítěte posun ve vývoji vyhodnotit,zápisy z pozorování, uspořádat portfolio, založit zápis z konzultací s rodiči, stanovit další postup u dětí s ind. plánemu talentovaných dětí ( výběr dětí, vývoj, pokrok, kterého dítě dosáhlo) 2x ročně

měsíčně

2x ročně

zápis do složky dítěte
uč. vlastní pedagogická práce metody, postupy, dovednosti, znalosti, ověřování a aplikace nových poznatků, vzájemná pomoc, spolupráce, sebehodnocení, práce učitelky v praxi, její pedagogické competence Průběžně,zároveň s hodnocením mot. bloku, 1x ročně vnitř. hodnocení

písemně plus diskuze s ved. MŠ, hospitace

uč. osobní rozvoj pedagogůrozvoj odborných znalostí a dovedností, vzdělávání, absolvované semináře, školení, studium, literature 1x ročně písemně, diskuze s vedením MŠ

B) Oblast spolupráce s rodiči

Kdo co a jak jak často Forma
uč. náměty rodičů k práci MŠ(předané písemně, ústně,zapsat) ročně Písemně
uč. zakládat fotodokumentaci ze společných akcí průběžně 2x ročně fotoalbum, ped. Rada
uč. zapojení rodičů do činnosti MŠKRPŠ, konkrétní akce, vstupy do tříd,… měsíčně Ústně

C) Oblast podmínek MŠ pro kvalitní uskutečňování ŠVP

Kdo co a jak jak často Forma
uč. organizační podmínkypřijímání dětí, doba provozu MŠ, režim dne, individuální potřeby dětí 1x ročněprůběžně písemněna ped. Poradách
uč. materiální podmínkybudova, prostory pro děti,soulad s předpisy KHSvyužití školní zahrady, vybavenost

vybavení met. pomůckami, modernizace

personál. zajištění,vzdělávání pracovníků

1x ročně

1x ročně

1x ročně

1x ročně

Při BOZP

Písemně

uč.uč. psychohygienické podmínkyadaptace dětírespektování potřeb dětí říjendle plánu ústněhospitace
uč.

všichni

personální podmínkykvalita výkonu práce všech pracovnic MŠautoevaluace práce 2x ročně

1x ročně

písemně

písemně

D) ŠVP jako celek

Kdo co a jak jak často Forma
uč. provádění analýzy plánování pedagogické práce a chodu MŠ, využití zpětné vazby 1x ročně ped. provoz. por.